سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کبری سلام پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
مجید معانی – کارشناس ارشد جنگلداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
فرشاد جوان – کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

چکیده:

مفهوم امنیت غذایی بعنوان یکی از مهمترین مولفه های امنیت ملی در دهه ۰۷۹۱ برمی گردد بطوری که براساس تعاریف مختلف امنیت غذایی به مفهوم دسترسی همه مردم در همه اوقات و همه زمانها به غذایکافی برای داشتن یک زندگی سالم و پویا است .در دهه های اخیر با افزایش روزافزون جمعیت جهان محدودیتهای منابع موجود مسائل زیست محیطی نگرانی های عمومی کیفیت و سلامت غذا و سلامت افراد،جامعه کشاورزی پایدار بیشتر مورد توجه واقع شده است یکی از اهداف مهم نظامهای کشاورزی پایدار کاهش مصرف نهاده ها در تولید محصولات است .اندک بودن مقدار مواد آلی خاک در مناطق خشک ونیمه خشک و اهمیت مواد آلی در مدیریت پایدار اکوسیستم های کشاورزی مناطق خشک باعث توجه روز افزون محققان این مناطق به مواد آلی گردیده است بطوری که افزودن این مواد آلی ضمن غنی کردن خاکاستفاده از کودهای شیمایی را نیز به حداقل می رساند .مطالعات اخیر حاکی از آن است که استفاده از کودهای شیمایی علاوه بر تغییر ترکیبات فیزیکی و شیمایی خاک ساختار جمعیتی میکروبی ، رطوبت خاکو شوری ، ساختمان و بافت خاک تاثیر گذاشته ووارد چرخه غذایی نیز می گردد.درسالهای اخیر مساله ایمنی غذا مورد توجه ویژه جوامع قرارگرفته است وموضوع تامین غذای با کیفیت به عنوان دغدغه اصلیانسانها مطرح می شود پیشرفت روزافزون صنایع غذایی در سالهای اخیر این صنعت را نیازمند ابداع روشهای دقیق و صحیح پیشگویی و ارزیابی خطرات بالقوه موجوددر غذاها نموده است در این مطالعه که به روش توصیفی انجام گرفته درصدد معرفی کودهای کمپوستی و آلی و نحوه استفاده از آن در کشاورزی ارگانیک و نیز تاثیر آن در امنیت غذایی می باشیم