سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن محمودجانلو – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
هوشمند محمودجانلو –
امین فرجی –
حمیدرضا بزرگی –

چکیده:

به منظور بررسی مدیریت فاصله کاشت و تعداد نشا درکپه جهت گزینش تراکم مطلوب کاشت رقم هاشمیبرنج در استان گیلان ازمایشی در سال زراعی ۸۸ در مزرعه ای واقع در شهرستان لاهیجان بصورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد فاکتورهای آزمایش شامل سه سطح فاصله گذاری کاشت ۱۵×۱۵ و ۲۰×۲۰ و ۲۵×۲۵ سانتی متر و سه سطح تعدادنشا در کپه ۱ ، ۳ و ۵ نشا در کپه بود صفات تحت بررسی شامل عملکرد دانه عملکرد کاه و کلش شاخص برداشت ارتفاع گیاه تعداد دانه در پانیکول و تعداد پنجه درواحد سطح بود نتایج حاصل از آزمایش اثر معنی داری از لحاظ تاثیر فاصله کاشت و همچنین تعداد نشا در کپه برروی تمامی صفات موردب ررسی در سطح احتمال ۱% نشان داد همچنین اثر متقابل بین فاصله کاشت و تعدادنشا در کپه برروی صفات عملکرد دانه عملکرد کاه و کلش و شاخص برداشت در سطح احتمال ۱% معنی دار و برسایر صفات بی معنی گشت.