سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید پوریوسف – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
علیرضا یوسفی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر فاصله روی ردیف، بر زیست توده و عملکرد دانه راش گندم، پژوهشی در بهار سال ۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش تأثیر فاصله بوته ها روی ردیف در ۶ سطح شامل ۵/۲، ۵ و ۵/۷، ۱۰، ۵/۱۲ و ۱۵ سانتی متر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی شامل عملکرد دانه و زیست توده در واحد سطح و همچنین عملکرد دانه و زیست توده تک بوته بطور معنی داری تحت تاثیر فاصله روی ردیف قرار گرفتند. با کاهش فاصله روی ردیف عملکرد دانه و زیست توده تک بوته بطور معنی داری کاهش یافتند. بیشترین عملکرد دانه و زیست توده تک بوته از فاصله روی ردیف ۱۵ سانتی متر حاصل شد. با کاهش فاصله روی ردیف، عملکرد زیست توده در هکتار افزایش یافت در صورتیکه عملکرد دانه با کاهش فاصله روی ردیف تا ۵ سانتی متر افزایش و پس از آن کاهش پیدا کرد.