سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قربانی بیرگانی – گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدحسین دیبایی –
مهدی مهدی زاده کوزری –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر فاصله بین و روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در منطقه بدیل شهرستان گتوند اجرا شد. آزمایش به صورت بلوک‌های نواری در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عوامل آزمایش شامل فواصل بین ردیف کاشت (۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۷۵ سانتی‌متر) در کرت های طولی و فواصل روی ردیف کاشت (۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ سانتی‌متر) در کرت های عرضی بود. نتایج نشان داد که فواصل بین و روی ردیف کاشت اثر معنی‌داری بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه داشتند، ولی تاثیر آنها بر وزن هزار دانه و شاخص برداشت معنی‌دار نبود. اثر متقابل فاصله بین و روی ردیف کاشت فقط بر عملکرد دانه معنی‌دار شد. با افزایش فواصل بین و روی ردیف کاشت، تعداد غلاف در بوته افزایش یافت، ولی تعداد دانه در غلاف کاهش داشت. بیشترین عملکرد دانه به فاصله بین ردیف کاشت ۶۰ سانتی متر و فاصله روی ردیف کاشت ۲۰ سانتی‌متر و کمترین عملکرد دانه به فاصله بین و روی ردیف کاشت ۳۰ سانتی متر تعلق داشت.