سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی منتظر – کارشناس ارشد فضای سبز شرکت جنگل کار
حسین داعی پاریزی –
حسین فلاح –
علی لکستانی –

چکیده:

کلماتیس (Clematis orientalis) یکی از گیاهان بومی ایران است که در منطقه مس سرچشمه (استان کرمان) به عنوان یک گیاه بومی دارای رشد سریع، سطح سبز گسترده، گلهای زیبا و مقاومت خوبی به شرایط و اقلیم منطقه می باشد. افزایش این گیاه با بذر مشکل بوده و در مورد ریشه زایی قلمه های این گیاه، اطلاعات چندانی در دست نیست. این پژوهش به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. تیمارها شامل پنج سطح هورمون (.، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر ترکیب NAA و IBA)، سه نوع محیط کشت (ماسه، پرلیت و پیت) و دونوع قلمه (سالم و پوست کنده) بودند و طول و تعداد ریشه تولید شده در هر تیمار اندازه گیری شد. تاثیر تیمارهای مورد مطالعه و اثرات متقابل آنها بر طول ریشه معنی دار شد. تیمار ۲۰۰ میلی گرم در لیتر هورمون، بستر ماسه و پوست برداری قلمه ها بیشترین تاثیر را بر این صفت داشتند. تاثیر غلظت هورمون و نوع قلمه بر وزن و تعداد ریشه تولیدی نیز معنی دار شد و تیمار ۲۰۰ میلی گرم هورمون و پوست برداری قلمه ها بیشترین تاثیر را بر این صفات داشتند. در مجموع، غلظت هورمون و نوع قلمه تاثیر معنی داری بر تمام صفات مورد اندازه گیری داشتند. نتایج این پژوهش، نشان داد که با بهینه کردن شرایط می توان افزایش این گیاه ارزشمند را با ریشه دار کردن قلمه ها انجام داد. با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در کلیه مراحل، افزایش و پرورش این گیاه با غلظت ۲۰۰ میلی گرم در لیتر و محیط کشت شن و قلمه های پوست کنده، بهترین تیمار برای ریشه دار کردن قلمه ها می باشد