سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدنجم الدین مرتضوی – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سالسیلیک اسید بر میزان رشد و مقاومت به خشکی و سایر صفات فیزیولوژیکی چمن رقم پوآ آزمایشی در گروه باغبانی دانشگاه زنجان در سال ۱۳۸۹ بصورت فاکتوریل با دو فاکتور و در مجموع با ۴۵ (۳*۵ ) واحد آزمایشی (کرت) تعداد محلول پاشی در سه سطح(۲، ۴ و ۸ مرتبه) و سالسیلیک اسید در ۵ سطح( ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیگرم در لیتر) در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. تیمارها بصورت محلول پاشی بر روی شاخ و برگ یکنواخت چمن اعمال گردید. در این آزمایش میزان رشد رویشی، کلروفیل برگها، رنگ چمن، مقاومت به کم آبی و محتوای نسبی آب مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار MSTATC و مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید ارتفاع کوتاه، مقاومت به خشکی بالا و رنگ چمن روشن تر از تیمارشاهد بوده و نیز با افزایش تعداد محلول پاشی صفات مورد ارزیابی بیشتر شد، بطوریکه اثر متقابل دو فاکتور بر شدت تاثیر این دو بر صفات فوق بخصوص در رشد رویشی، محتوای نسبی آب، رنگ سبز و مقاومت به کم آبی تشدید شد.