سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خدیجه مرزبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
لیا شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

سنبل الطیب یک گیاه دارویی است که خاصیت آرام بخشی داشته و عمدتا به وسیله بذر تکثیر می شود . لذا تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذور این گیاه بسیار مهم می باشد . این آزمایش در سه تکرار با سه فاکتور محیط های کشت MS 1⁄۱۰ آب – آگار و غلظت های ۰، ۱۵۰ و ۲۵۰ PPM جیبرلیک اسید و پیش تیمار۰-۱۰ روز سرما در طرح فاکتوریل در قالب مربع کامل تصادفی انجام شد .غلظت های مختلف جیبرلیک اسید ، اعمال سرما و اثر متقابل محیط های کشت با جیبرلیک اسید و اثر متقابل غلظت های مختلف جیبرلیک اسید با سرما در درصد ، سرعت و شاخص سرعت جوانه زنی بذور موثر بود . در این آزمایش اعمال پیش تیمار سرما به مدت ۱۰ روز و تیمار بذور با هورمون جیبرلیک اسید در درصد ، سرعت و شاخص سرعت جوانه زنی بذور سنبل الطیب موثر بود و زمانی که بذور سنبل الطیب با غلظتppm250 جیبرلیک اسید و پیش تیمار سرما به مدت ۱۰ روز در محیط کشت آب – آگار تیمار شدند بیشترین درصد ، سرعت و شاخص سرعت جوانه زنی بذور مشاهده گردید.