سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد سپهری – کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران،مدیر داخلی کارخا
مصطفی خانزادی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن تدین – استادیار دانشکده عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

تغییرات عیار سیمان تاثیر زیادی بر مقاومت و خواص مکانیکی بتن از یک سو و نفوذپذیری و خواص دوامی بتن از سوی دیگر دارد. در این تحقیق تاثیر عیار سیمان بر برخی خواص مکانیکی و دوامی بتن با حضور میکروسیلیس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش های مقاومت فشاری و کششی که به منظور بررسی خواص مکانیکی و جذب آب، مقاومت الکتریکی و نفوذ یون کلر به منظور تعیین خصوصیات دوامی نمونه های با عیار سیمان ۳۵۰، ۴۰۰ و ۴۵۰kg/m و نسبت آب به سیمان ثابت ۰/۴۵ حاکی از این است که با افزایش عیار سیمان خواص مکانیکی و دوامی بتن مرجع و همچنین بتن حاوی میکروسیلیس با کاهش مواجه گردیده است، همچنین میکروسیلیس که بصورت جایگزین سیمان مورد استفاده قرار گرفت بهبود قابل توجهی چه در خواص مکانیکی و چه دوامی بتن ایجاد می کند. نتایج آزمایش میکروسکپ الکترونی (SEM) نیز بهبود ریز ساختار بتن حاوی میکروسیلیس را نسبت به بتن مرجع نشان می دهد.