سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین فروزانفر – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران،
سعید افضلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه اصفهان
حمید خلیلی ماهانی – ٣کارشناسی تحقیق در عملیات

چکیده:

موفقیت هر سازمان کاملاً وابسته به این است که آن سازمان چگونه نیروی انسانی خود را جذب کند ، آنها را تحریک کرده و نیروی کار خود را حفظ نماید. در دنیای پویا و پرتلاطم امروزی سازمان های باید انعطاف پذیرتر و آگاهتر باشند به گونهای که کاملاًآمادگی برای پیشرفت و بهبود بهره وری کارکنان خود داشته باشند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل متغیر کاری و غیر کاری با کیفیت زندگی کاری میباشد. پیش بینی می شود که نتیجه حاصل از این تحقیق ارائه اطلاعات مفید به سطح مدیریتارشد در سازمان ها برای برنامه ریزی سیاست های مناسب باشد که از طریق آن رضایت کارکنان از زندگی کاریشان را افزایش دهد.مخاطبان این پژوهش همگی مدیران و کارمندانی هستند که در شرکت توزیع برق شمال استان کرمان کار می کنند. برای جمع آوری دادههای این پژوهش بهطور منسجم از پرسشنامه و نیز برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش ضریب همبستگی پیرسوناستفاده شدهاست. نتایج این تحقیق نشان میدهد که هر دو عامل متغیرهای کار متغیرهای غیر کاری در تعیین کیفیت زندگی کاری مهم است.و رابطه معناداری بین عوامل آن وجود دارد