سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن طیب طاهر – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول (با سمت مربی)
مرتضی الماسی – عضو هیات علمی واحد دزفول

چکیده:

مطالعه جهت بررسی سیر مصرف انرژی در کشت و صنعت میانآب واقع در شمال خوزستان انجام شد. این مطالعه در سطح حدود ۲۵۰۰ هکتار بوده که ۷۰۷ هکتار آن مربوط به مزارع پلنت و ۱۷۹۳ هکتار تحت پوشش مزارع راتون بود، انجام گرفت. مزارع راتون شامل ۵ راتون بود. کل انرژیهای ورودی در مزارع پلنت۱۸۳/۷گیگاژول بر هکتار بود که سهم انرژیهای ورودی مستقیم۳۱/۴۵درصد و غیرمستقیم ۶۵/۵۵درصد بود که کارایی انرژی، افزوده خالص انرژی و انرژی تولیدی به ترتیب ۳/۷۶ و۵۰۶/۴ گیلگاژول برهکتار و ۰/۷۱ کیلوگرم برمگاژول بدست آمد درمزارع پلنت قلمه با ۲۸/۸۵درصد بیشترین سهم را در انرژیهای ورودی داشت. انرژیهای ورودی در مزارع راتون یک ۱۰۶۲۴۵٫۴ گیگاژول بر هکتار بود که سهم انرژیهای ورودی مستقیم ۳۱/۴۵ درصد و غیرمستقیم ۶۵/۵۵ درصدبود که الکتریسیته مصرفی با ۳۶/۵ درصد بیشترین سهم را در انرژی ورودی داشت.در مزارع راتون کارایی انرژی به ترتیب برابر ۴٫۳۲ ، ۵٫۰۹، ۵٫۳۵ ۴٫۱۲ و ۴٫۰۴ می باشد افزوده خالص انرژی و انرژی تولیدی با افزایش شماره راتون کاهش یافتند زیرا با میزان نهادههای ورودی یکسان عملکرد کاهش مییافت. کارایی انرژی در مزارع راتون مخصوصاٌ در راتونهای اول و دوم نشان از عملکرد مناسب سیستم در میزان نهادههای مصرفی به نسبت عملکرد را دارد و دلیل پایین بودن این دو شاخص در مزارع پلنت به ما این نکته را گوشزد میکند که انرژیهای ورودی بسیار بالا میباشد و پایین آمدن عملکردمحصول در مزارع راتون آن هم بعد از راتون ۲ کنترل مناسب نهادههای ورودی به این مزارع را طلب میکند . در راتونهای سوم و چهارم و پنجم تقریباٌ شاخصهای انرژی یکسان بود. چون که میزان انرژی های ورودی و عملکردمحصول در این مزارع یکسان است طولانی کردن تعداد دورههای راتونینگ بعد از دو دوره تفاوت زیادی نمیکند پس مناسب آن است که بیش از دو راتون را توصیه نکنیم و اگر تصمیم به بیش از دو راتون را اتخاذ کردیم تا پنجمین راتون را هم میتوانیم در نظر داشته باشیم