سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا الهی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرس دانشگاه آ
محمدجواد شیخ داودی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشکده کشاورز

چکیده:

این مطالعه جهت بررسی سیر مصرف انرژی و مقایسه ی شاخص های انرژی در دو سال مختلف در کشت و صنعت شهید رجایی واقع در شمال خوزستان انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو سال مورد نظر انرژی معادل آبیاری بیشترین سهم از انرژی ورودی را به خود اختصاص داده است. بعد از آن انرژی کود شیمیایی، سوخت دیزل، ماشین های کشاورزی، علف کش، نیروی انسانی و بذر مصرفی در ردیف های بعدی قرار گرفتند. انرژی ورودی کل در سال اولGJ/ha34/1 و در سال دومGJ/ha34/3 بدست آمد. همچنین انرژی خروجی، نسبت انرژی، بهره دهی انرژی و افزوده خالص انرژی در سال اول به ترتیب GJ/ha ،۱/۲۳ ،۴۲/۰۵ و۷/۹۲ GJ/ha و۰/۰۴۹ kg/MJ ودر سال دوم ،۱۴/۸۰ GJ/ha 0/017 kg/MJو GJ/ha 19/49- محاسبه شد. نسبت انرژی در سال اول بیشتر از یک بوده که به علت انرژی خروجی بالا در این سال می باشد. این نسبت در سال دوم کمتر از یک بوده که این به دلیل انرژی خروجی بسیار پایین در این سال بوده است. علت این امر پایین بودن عملکرد به دلیل مدیریت ناصحیح، نامساعد بودن وضعیت زمین، کم آبی، تنش دمایی، یخبندان و حمله آفت ها به مزارع در این سال بوده است. بنابراین این شاخص ها در سال دوم عدم کارایی مصرف انرژی را در کشت گیاه کلزا در کشت و صنعت شهید رجایی نشان می دهند