سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین مهدی زاده –
مریم عزیزی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی،مدرس دانشگاه پیام نور مرکز مهران
سعید کاظمی –

چکیده:

این پژوهش به روش توصیفی و با هدف بررسی رابطه بین برخی عوامل سازمانی و میزان استفاده کارکنان بخش سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایلام از فناوری های نوین صورت گرفته است جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بخش سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایلام بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ۱۵۳ نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن مورد تاییدچندین صاحبنظر درزمینه موضوع تحقیق قرارگرفته و پایایی ان نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول برآورد گردید تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی درصد فراوانی میانگین انحراف معیار و آمار تحلیلی شامل ضریب همبستگی پیرسون آزمون تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس و آزموت تعقیبی شفه صورت گرفته است نتایج این بررسی نشان میدهد که یبین میزان استفاده پاسخگویان از فناوری های نوین و شرایط مساعد سازمان از نظر حمایت مالی و امکان تجربه ایده های نو درکاربرد فناوری های نوین و روش کار رابطه معنادار وجود دارد اما بین میزان استفاده آنها از فناوری های نوین و حمایت سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشده است.