سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جعفر صادق فیضی – دکتری مدیریت بازرگانی
احسان یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
محمد سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

دانش در دهه ی اخیر به عنوان یک منبع مهم سازمانی در نظر گرفته شده است. بنابراین مدیریت موثر آن ضروری به نظر می رسد. همه سازمان ها باید به نحوی در پیشبرد اهدافشان مدیریت دانش را در خود نهادینه سازند و کارآفرینی نیز یکی از موضاعات مهمی است که با مدیریت دانش ارتباط تنگاتنگی دارد. امروزه سازمان ها برای ادامه ی حیات و جهت رسیدن به مزیت رقابتی باید بر کارآفرینی و مدیریت دانش متمرکز کنند. در این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل توانمند ساز مدیریت دانش در پیشبرد کارآفرینی شرکتی در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه که پرداخته شده است. در این راستا نقش عوامل توانمد ساز مدیریت دانشف به عنوان متغییر مستقل در پیشبرد کارآفرینی شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین چهار عامل توانمندساز مدیریت دانش مورد مطالعه در پژوهش میان سه عامل ساختار، فرهنگ و استراتژی با کارآفرینی شرکت همبستگی مثبت و رابطه معنی داری وجود دارد. لذا گسترش عوامل توانمند ساز مدیریت دانش در میان شرکتهای دانش بنیان ، موجب توسعه کارآفرینی شرکتی در میان آنان می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.