سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد نوروزی چگینی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
غزاله ریاحی عالم – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
سوژا میثاق – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

درسالهای اخیر به خوبی محدودیت های آموزش به روش سنتی برای همگان روشن گردیده و درعین حال مزایای آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی کاملا برای عموم روشن شده است اما با وجود این باز هم عوامل بازدارنده مانع از پیاده سازی این نوع از آموزش درمراکز آموزشی میگردد از جمله عامل مربوط به قوانین و مقررات و فرهنگ سازی درپیاده سازی آموزش الکترونیکی بوده است این تحقیق با هدف کلی بررسی تاثیر عوامل بازدارنده و پیش برنده پیاده سازی آموزش الکترونیکی مربوط به قوانین و مقررات و فرهنگ سازی ازدیدگاه کارکنان ادارات نواحی ۴ گانه آموزش و پرورش شهرشیراز درسال ۱۳۹۰ می باشدکه نمونه آماری مورد مطالعه ۵۴ نفر از کرکنان ادارات آموزش و پروش شهرستان شیرا ز در قالب یک روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب گردیده اند ابزار جمع آوری دادهای تحقیق پرسشنامه بوده که پایایی مقیاس های بکارگرفته شده در آن با استفاده از ضریب پایایی کرونباخ ۷۸ قابل قبول گردید.