سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی خنامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
احمدرضا صفایی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
فرزاد روحانی شهرکی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف ازاین تحقیق ارزیابی تاثیر عوامل انسانی و محیطی برشرایط خاک ووضعیت فعلی بیابان زایی دشت سگزی اصفهان می باشد بدین منظور ابتدا پنج معیار مهم که برشرایط خاک و بیابان زایی منطقه موثر بودند انتخاب شدند این معیارها عبارتنداز معیار کیفیت اقلیم پوشش گیاهی آبهای زیرزمینی فرسایش و مدیریت و سیاست هرکدام ازاین معیارها دارای شاخصهای متعددی می باشند داده های هریک از شاخصها پس ازآنالیز های آماری و تعیین نرمال بودن با استفاده ازازمون کولموگروف – اسمیرنوف درمحیط sPSS15 واردمحیط Arc GIS 9.3 گردید و برای تهیه نقشه هریک ازاین شاخصها ازروشهای معکوس فاصله وزنی وکریجینگ معمولی و گسسته استفاده گردید بدین منظور ازروشی که بالاترین دقت را داشت استفاده گردید درادامه نقشه ها براساس روش مدالوس امتیاز دهی شده و از میانگین هندسی شاخصهای هریک از معیارها نقشه نهایی وضعیت هرمعیار تهیه گردید و از میانگین هندسی پنج معیار مورد بررسی نقشه وضعیت فعلی شرایط خاک و بیابان زایی دشت سگزی اصفهان بدست آمد.