سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا روستایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه تهران
فاطمه سفیدکن – عضو هیئت علمی موسسه جنگلها و مراتع
سید محمد فخرطباطبایی – عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رضا امیدبیگی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جنس تیموس در برگیرنده کم و بیش ۲۲۰ گونه مهم دارویی و معطر منجمله آویشن دنایی (T. daenensis Celak ) می باشد که به عنوان یک گیاه اندمیک ایران، به صورت گسترده در دامنه های رشته کوه های زاگرس و قسمت های از رشته کوه های البرز رویش دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیرات شرایط محیطی (اقلیم و خاک) بر خصوصیات رشدی و عملکردی آویشن دنایی می باشد. ضرایب همبستگی صفات بین عوامل محیطی و صفات مورفولوژیک همبستگی های معنی داری را نشان داد. در بین صفات مورد بررسی میزان کاهش وزن و طول براکته نسبت به سایر صفات از عوامل محیطی بیشتر تاثیر پذیرفتند و از بین فاکتورهای اقلیمی عامل دما و رطوبت نسبی مؤثرترین عوامل تاثیر گذار بر روی صفات مورفولوژیک بودند.