سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد قربانی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سمانه سادات همراز – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی استاد مدعو دانشگاه پیام نور واحد بوانات
بهاره سادات همراز – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب

چکیده:

در این مطالعه به بررسی مهمترین عوامل موثر بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی با کرم گلوگاه انار دراستان خراسان رضوی با استفاده از الگوی تحلیل تمایزی و الگوی توبیت پرداخته شده و اهمیت نسبی هر یک از این عوامل مورد بحثقرار گرفته است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق انجام مصاحبه و تکمیل ۹۵ پرسشنامه در شهرستانهای استان خراسان رضوی جمع- آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مانند سطح زیرکشت، سن بهره بردار و … بر ایجاد شکاف بیشتر در تفاوت بین خسارت بین این دو روش موثرند. بر این اساس تشویق سیاستهای مبتنی بر انجام مبارزه بیولوژیک، ایجاد دور ههای ترویجی برای آگاهی بیشتر کشاورزان به منظور اجرای آگاهانهتر مبارزه بیولوژیک پیشنهاد شد