سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد میبد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روی بر عملکرد و درصد اسانس دو رقم محلی زیره سبز آزمایشی در سال زراعی ۸۹ – ۸۸ در منطقه آباده به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. کرت های اصلی به ترتیب شامل رقم شیراز ورقم سبزوار بوده و کرت های فرعی عبارت بودند از سطوح مختلف کود روی ( سولفات روی ) شامل تیمارهای صفر (شاهد ) ، ۲ppm و۴ppm و ۶ppm است. صفات مورد بررسی شامل تعداد چتر در بوته ،تعداد دانه در چتر ، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد اسانس بود. نتایج این آزمایش نشان دادکه بین دو رقم شیراز و سبزوار اختلاف معنی داری در تمام صفات وجود دارد و به جز دو صفت وزن هزاردانه و درصداسانس در سایر صفات رقم شیراز دارای میانگین صفت بالاتری است. همچنین مصرف کود ۶ppm از سه تیمار دیگر بهتر بوده و در تمام صفات میانگین بالاتری را نشان داد. و بر اساس تجزیه واریانس اثر متقابل در صفات درصد اسانس، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار شده پس می توان نتیجه گرفت که رقم شیراز و محلول پاشی ۶ppm مناسب تر می باشد