سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی )علوم گیاهی( دانشگاه پیام نور واحد اصف
شکوفه انتشاری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
سیدماشااله حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدحسین میرطالبی – عضو کمیته تحقیقات خشکسالی شهرستان اقلید

چکیده:

مطالعه مصرف بهینه سولفات پتاسیم و سولفات روی، در شرایط تنش خشکی می تواند به افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش خشکی و جلوگیری از کاهش تولید در محصولات کشاورزی کمک نماید. به این منظور آزمایشیدرشرایط مزرعه بر روی ذرت رقم سینگل کراس ۴۰۷ اجرا شد. این آزمایش در شهرستان بوانات در سال ۹۸۳۱ به صورت کرتهای دو بار خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۸ تکرار انجام شد. کرت های اصلی مربوط به تنش خشکی ) شاهد و تنش در مرحله رویشی ( و کرت های فرعی شامل سطوح مختلف سولفات پتاسیم ۰،۱۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار و سطوح مختلف سولفات روی ) ۰ ،۱۵و۳۰ کیلوگرم در هکتار بود دراین ازمایش عملکرد دانه و وزن ۹۰۰ دانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تنش خشکی به طور معنی داری موجب کاهش عملکرد دانه و وزن ۹۰۰ دانه گردید، اما مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی مقاومت گیاه را به کاهش این صفات افزایش داد. در شرایط تنش خشکی بیشترین میزان عملکرد دانه با مصرف توام ۹۵۰ کیلوگرم درهکتار سولفات پتاسیم و ۸۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی به دست آمد به طوری که عملکرد دانه نسبت به شاهد، به میزان ۴/۲۵% افزایش نشان داد