سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلیم فرزانه – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل
سعید صادق زاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه چغندر قند
داریوش فتح اله طالقانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه چغندر قند
محمدعلی چگینی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه چغندر قند

چکیده:

کمبود عناصر غذایی کم مصرف در گیاهان زراعی گسترش جهانی دارد. کشت مداوم، مصرف بیش از حد کودهای فسفاتی، آهکی بوده خاکها و عدم مصرف کودهای حاوی عناصر ریز مغذی و کودهای الی از جمله عوامل بروز کمبود عناصر ریز مغذی در خاکهای ایران می باشد. از این رو این تحقیق در دو سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ جهت بررسی تاثیر عناصر ریز مغذی بر کمیت و کیفیت بذر چغندر قند در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل انجام شد. آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل هشت تیمار (۱) شاهد ( بدون مصرف عنصر ریز مغذی)، (۲) آهن Fe و (۳) منگنز Mn و (۴) بر B و (۵) آهن و منگنز Mn+Fe و (۶) آهن و بر Fe+B و (۷) بر و منگنز Mn + B و (۸) آهن، بر و منگنز Fe+Mn+B بودند. عناصر ریز مغذی در سه مرحله ساقه روی بوته های بذری، ۱۵ روز و ۳۰ روز بعد با غلظت ۲ در هزار مصرف گردید. نتایج نشان داد که تاثیر عناصر ریز مغذی روی عملکرد بذر، درصد پوکی، درصد قوه نامیه، درصد بذر با سایز ۴/۵-۳/۵ میلی متر ɸ معنی دار بود و با مصرف توام Fe+B بیشترین عملکرد بذر در بوته با کمترین درصد پوکی و بالاترین قوه نامیه حاصل گردید.