سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحیم نظری مقدم آقایه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
عباس یداللهی – هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
جمشید ملکی – کارشناس ارشد گروه اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر عناصر CaCl2.2H2O، MgSO4.7H2O و KH2PO4، ریزنمونه ها پس از مرحله ضدعفونی در محیط کشت پایه ی MS حاوی CaCl2.2H2O، MgSO4.7H2O و KH2PO4 به میزان ۲۰% بیشتر و ۲۰% کمتر از مقدار معمول کشت شدند. هر تیمار حاوی ۵ تکرار بود. پس از ۷ هفته از کشت نتایج نشان داد که برای صفت تعداد نوساقه تیمارهای شماره ۷ و ۹ بهتر از سایر تیمارها بودند که در هر دو تیمار مقادیر CaCl2.2H2O و KH2PO4 در حالت۲۰% کمتر نسبت به محیط کشت پایه MS بودند. همچنین مقایسه میانگین برای صفت طول نوساقه نشان داد که تیمار ۸، با ترکیب CaCl2.2H2O به میزان۲۰% کمتر (۳۵۲ میلی‌گرم بر لیتر) در ترکیب با MgSO4.7H2O به میزان۲۰% کمتر (۹۶ میلی‌گرم بر لیتر) و ترکیب KH2PO4به میزان۲۰% بیشتر (۲۰۴ میلی‌گرم بر لیتر) از سایر تیمارهای اعمال شده بهتر بوده است. تجزیه داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام شد و جهت مقایسه میانگین از روش LSD، نرم افزار MSTATC استفاده شد.