سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد امیری حسین خانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
خدابخش پناهی کردلاغری –
علی رحیمی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر عناصرغذایی پتاسیم و آهن برصفات مورفولوژیکی و میزان پروتئین گندم پاییزه رقم شهریار ازمایش مزرعه ای بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمنطقه کاکان بویراحمد درسال زراعی ۱۳۸۸-۸۹ اجرا گردید زمان محلول پاشی به عنوان عاملی اصلی دردو سطح T1محلول پاش یدرزمان به ساقه رفتن T2 محلول پاشی درزمان پرشدن دانه درکرت اصلی قرارگرفت و محلول پاشی پتاسیم درسه سطح K1 بدون محلول پاشی K2 2 گرم درلیتر و ۳K3گرم درلیتر و محلول پاشی آهن دردو سطح F1 بدون محلول پاشی ۲F2 گرم درلیتر به عنوان فاکتورهای فرعی درکرت فرعی قرارگرفتند نتایج نشان داد برهمکنش محلول پاشی آهن و پتاسیم برارتفاع بوته درسطح ۵ درصد معنی دار بود بیشترین مقدار مربوط به تیمار محلول پاشی توام ۳ گرم درلیتر پتاسیم و ۲گرم درلیتر آهن بود هرسه تیمار محلول پاشی آهن و محلول پاشی پتاسیم و زمان محلول پاشی اثرافزایشی معنی داری برطول سنبله داشتند بطور کلی محلول پاشی درزمان به ساقه رفتن طول سنبله را نسبت به محللو پاشی درزمان پرشدن دانه ۲۰ درصد افزایش داده است.