سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اژدر عنابی میلانی – دانشجوی دکتری
علی سالک زمانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اذربایجان شرقی

چکیده:

شخمهای مختلف ازنقطه نظر نوع ادوات و عمق تاثیر تخریبی متفاوتی برروی خاکدانه های خاک سطحی گذاشته و نفوذ را تحت تاثیر قرار میدهد درنتیجه نوع خاک ورزی می تواند ویژگیهای نفوذ آب به خاک به ویژه میزان نفوذ اولیه و شیب معادله نفوذ را تحت تاثیر قرار دهد این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نوع شخم و عمق آن برنفوذ اب به خاک و عملکرد محصول انجامگردیدها ست دراین بررسی چهارتیمار A1 شخم با گاو آهن قلمی به عمق ۲۰-۱۵ سانتیمتر A2 شخم با گاو آهن برگردان دار به عمق ۲۰-۱۵ سانتیمتر A3 شخم با گاو آهن برگردان دار به عمق ۳۰-۲۵ سانتیمتر و A4 بدون عملیات شخم مورد مقایسه قرارگرفتند نتایج نشان داد که اختلاف بین تیمارهای خاک ورزی ازنظر سرعت نفوذدرمقاطع مختلف زمانی معنیدار میب اشد مقایسه شیب معادله نفوذ مشخص کرد که درتیمار A1 کاهش سرعت نفوذ با زمان بیشتر ازبقیه تیمارها بودها ست مقایسه سرعت نفوذ اولیه نشان داد که تیمار A3 بیشترین سرعت نفوذ اولیه را دارد ولی اختلاف دیگر تیمارها از این نظر معنی دارنیست که دلیل آن زیادتر بودن عمق شخم در تیمار A3 می باشد سرعت نفوذ درتیمار A3 درتمامی مقاطع زمانی ۵و۱۰و۳۰و۶۰ دقیقه بیشتر از بقیه تیمارها بود.