سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

یکی از مهمترین و پیچیده ترین انواع اتصالات جوشی اتصالات لوله ای اورلپ می باشند به دلیل پیچیدگی هندسی و ناپیوستگی محل اتصال تمرکز تنش درنواحی جوشی بسیارزیاد است ودراثربارگذاری های چرخه ای و متناوب معمولا ترکهای خستگی درمحل اتصالات جوشی به وجود می آیند از این رو به منظور کاهش تنشهای پسماند از عملیات حرارتی پس از جوشکاری استفاده می شود دراینت حقیق به بررسی تاثیر عملیات حرارتی پس از جوشکاری جهت بهبود عمرخستگی اتصالات لوله ای جوشی اورلپ پرداخته شدها ست نتایج بررسی نشان میدهد که عملیات حرارتی پس از جوشکاری پس گرم کاری تاثیر بسزایی درکاهش تنشهای پسماند و درنهایت عمر خستگی سازه دارد.