سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان پارسایی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد،شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واح
صادق معینی فر – استاد یار دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مهدی عزیزیه – استاد یار دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رسول پوریامنش – کارشناس ارشد مواد- شناسایی و انتخاب مواد، شرکت لولهسازی ماهشهر

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر سیکل های حرارتی در دما های ۸۰۰و۹۰۰و۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد در محیط های خنک کننده کوره، هوا و آب نمک بر خواصمکانیکی شامل سختی، مقاومت به ضربه و کششناحیه فلز جوش فولادمیکروآلیاژِی جوشکاری شده به روشزیر پودری چهار وایره مورد استفاده در تولید لوله های قطور خطوط انقال گاز با استفاده از به پرداخته شده است. ریزساختار ناحیه فلز جوش پس از اعمال سیکل های حرارتی با میکروسکوپ نوری و میکروسکوپالکترونی روبشی بررسی شده است. سختی سنجی بر اساس راکول ب وآزمایش مقاومت به ضربه فلز جوش به روش شارپی انجام گرفته است. بر اساس آزمایشات انجام شده، بیشترین افزایش خواص مکانیکی در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد با ۳۰۰ ثانیه و بیشترین کاهش خواص مکانیکی در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد با ۳۰۰ ثانیه زمان نگهداری در این دما، نسبت به نمونه شاهد مشاهده شد.