سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین یوسف گمرکچی – عضو هیئت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
مصطفی یوسف گمرکچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
محمد کریمی – مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مهدی کمالی – اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان قزوین

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری بر کاهش سیلاب و اولویتبندی زیرحوضهها در کاهش سیلاب در حوضه آبخیز باراجین واقع در استان قزوین انجام شد. در بخش اول تحقیق با استفاده از نرم افزار GIS کلیه مشخصات و نقشههای مورد نیاز ، شامل مدل رقومی ارتفاعی و نقشه شیب به منظور تهیه مدل هیدرولوژیکی حوضه تهیه شد. با پیمایش میدانی، مشخصات کلیه سازه های احداثی از قبیل ارتفاع، طول، شیب رسوبات انباشته شده و عرض سرریز ثبت شد. در بخش دوم تحقیق با استفاده از مدل HEC-HMS و شبیه سازی سیلاب حوضه، تاثیر سازهها در کنترل سیلاب حوضه بررسی شد. سپس تفاوت بین مقادیر مشاهداتی و برآوردی حجم سیلاب و دبی با دوره بازگشت های ۲۵ و ۵۰ ساله قبل و بعد از احداث سازهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بررسی معنی دار بودن داده ها با استفاده از آزمون T-Test انجام گرفت