سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زکیه رشیدی کوچکی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک – دانشکده کشاورزی – دانشگاه صنعتی شاهرود
عیسی اسفندیار پور یروجنی – عضو هیئت علمی گروه علوم خاک – دانشکده کشاورزی – دانشگاه ولی عصر رفسنجان
علی عباس پور – عضو هیات علمی گروه علوم خاک – دانشکده کشاورزی – دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اصغر نادری – عضو هیات علمی گروه علوم خاک – دانشکده کشاورزی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری جدی و تهدید کننده برای رفاه و آبادی هر جامعه محسوب می شود به طوری که حتی می تواند ادامه ی حیات آن را تحت تاثیر قرار دهد. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی شود عمق خاک به تدریج کاهش می یابد و حاصلخیزی خود را از دست می دهد. این هدر دفت می تواند بر روی خصوصیات مختلف (فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی) خاک اثر گذار باشد و در نتیجه رده بندی خاک را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر ، تاثیر عملکرد فرسایش بر رده بندی خاکهای واقع در موقعیت های مختلف اراضی تپه ماهوری شرق دماوند می باشد. برای این منظور پس از تهیه ی نقشه ی تفسیری اولیه ی منطقه ی مطالعاتی با استفاده از روش ژئوپدولوژی بر روی عکسهای هوایی با مقیاس ۱:۴۰۰۰۰ ، یک واحد نقشه ی مرکب شامل موقعیت های مختلف قله ی شیب ، حد وسط قله و شانه ی شیب ، شانه ی شیب ، شیب برگشتی و پای شیب ، بر روی یک تپه ی ماهور انتخاب شد. در هر موقعیت یک خاک رخ حفر و تشریح گردید. پس از نمونه برداری از تمامی افق های ژنتیکی خاک رخ خا و انجام آزمایش های فیزیکی و شیمیایی لازم بر روی آنها نتایج نشان داد که تغییر مقدار شیب موقعیت های مختلف تپه ماهور ، اختلاف در میزان فرسایش آنها را به همراه داشته است که این اختلاف ، تفاوت های تاکسونومیکی را در سطوح مختلف (رده ، زیر رده و غیره ) در برداشته است. به دیگر سخن با حرکت از سمت قله ی شیب به سمت پای پیب نوع خاک از آلفی سول به اینسپتی سول تغییر یافته است.