سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد نوذری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی همدان
سعید ازادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
راحله ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

امروزه اهداف زیست محیطی و کشاورزی به طور همزمان در طراحی سیستم های زهکشی در نظر گرفته می شود بنابراین اگاهی از کمیت و کیفیت زهاب تولید شده وتغییرات تراز سطح آب به منظور مدیریت و کنترل آن امری ضروری می باشد در تحقیق حاضر نیز با هدف طراحی سیستم زهکشی براساس معیار زیست محیطی و به کمک مدل تحلیل پویایی سیستم که یکی از روشهای شبیه سازی به صورت شی گرا و مبتنی بر بازخورد است تغییرات کمی و کیفی زهاب و تراز سطح آب نسبت به زمان و تحت تاثیر تغییرات پارامترهای زهکشی مورد بررسی قرارگرفت. همچنین سعی شد تا از داده های اندازه گیری شده در مزرعهArc 1-18 در اراضی توسعه نیشکر خوزستان واحد امیرکبیر به منظور مقادیر اولیه ورودی به مدل استفاده شود در این مطالعه از ترکیب اعمال ۱ ، ۱/۵ و ۲ متر و فواصل ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۴۰متر برای استقرار زهکش ها استفاده شد با توجه به شوری بالای آب زیرزمینی نسبت به آب ابیاری در شرایط اولیه نتایج نشان داد که تغییرات شوری زهاب خروجی نسبت به زمان روند کاهشی دارد وحساسیت این تغییرات نسبت به تغییر عمق بیشتر از تغییر فاصله می باشد اما میزان زهاب خروجی بیشتر تحت تاثیر فاصله زهکش ها می باشد .