سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق قانعی – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مهند
علیرضا صاحب علم – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مهند
سید عبدالکریم سجادی – دانشیار- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی متالورژی و
سید مجتبی زبرجد – دانشیار- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی متالورژی و

چکیده:

مواد مختلف هنگامی که دارای شیارهایی با عمقهای متفاوت میشوند و سپس تحت آزمایش کشش قرار میگیرند دچار تغییر در استحکام تسلیم میگردند. میزان تغییرات به وجود آمده به نوع آلیاژ، ریزساختار و اندازه شیار بستگی دارد. در این تحقیق، فولادهای کربنی از نوع CK20 و CK45 انتخاب شدند و با اعمال سیکلهای مختلف عملیات حرارتی، ریزساختارها و سختیهای متفاوت در آنها ایجاد گردید. سپس شیارهایی با عمقهای مختلف در نمونه ها ایجاد شد و تحت آزمایش کشش قرار گرفتند و نتایج حاصله با نتایج نمونههای بدون شیار مقایسه گردید. نتایج بررسیها نشان داد که جنس و ریزساختار اولیه و همچنین عمق شیار تاثیر زیادی روی تغییر استحکام تسلیم میگذارد. مشخص شد که در نمونه های با سختی بالا تاثیر میزان تمرکز تنش افزایش مییابد ولی در نمونه های نرمتر تاثیر کور شدن ترک و مهار پلاستیکی بیشتر است.علاوه بر این، مشخص شد که وجود شیار روی استحکام نهایی تمامی نمونه ها اثر می گذارد ولی این تاثیر در خصوص نمونه های با استحکام بالاتر بیشتر است.