سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضوان انصاری خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسل
شاپور لرزاده – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این آزمایش به منظور برسی کارایی علف کش هاب رایج و جدید در مقادیر مختلف و تاثیر آنها بر عملکرد و اجزاء عملکدر ذرت دانه ای و کنترل علف های هرز در جهت معرفی یک علف کش دو منظوره جدید که با مقدار مصرف کم بیشترین کارایی را نشان دهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۹۰-۸۹ در شهرستان اندیمشک اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از: آترازین به همراه آلاکلربه میزان ۱/۲۵+۵ و ۱+۴ و ۰/۷۵+۳ لیتر در هکتار، فورام سولفورون به میزان ۲ و ۲/۵ و ۲ لیتر در هکتار، نیکوسولفورون + ریم سولفورون ۱۷۵ و ۲۰۰ و ۱۵۰ گرم در هکتار نتایج آزمایش نشان داد. هر سه میزان به کار رفته از علف کش های جدید توانایی کنترل علف های هرز را در مزرعه ذرت دارا می باشند و عملکرد بسیار نزدیک به هم را نشان دادند. بیشترین وزن خشک علف های هرز مربوط به تیمار آترازین + آلاکلر به میزان ۰/۷۵+۳ لیتر در هکتار بود. تیمار اولتیما ۱۷۵ گرم در هکتار با میانگین ۱۳۳۰ گرم در متر مربع معادل ۱۳/۳۰ تن در هکتار بیشترین میزان عملکرد دانه و تیمار آترازین+آلاکلر ۰/۷۵+۳ لیتر در هکتار با میانگین ۶۱۴/۱ گرم در متر مربع معادل ۶/۱۴ تن در هکتار و تیمار آترازین+آلاکلر ۱/۲۵+۵ با میانگین (۶۵۵/۱) گرم در متر مربع کمترین عملکرد دانه را بدست آورد.