سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضوان انصاریخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسل
شاپور لرزاده – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی کارایی علف کش های رایج و جدید در مقادیر مختلف و تأثیر آنها بر عملکرد واجزاء عملکرد ذرت دانه ای وکنترل علف های هرز در جهت معرفی یک علف کش دو منظوره جدید که با مقدار مصرف کم بیشترین کارآیی ۸۹ درشهرستان – را نشان دهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۹۰ ۳ لیتر در هکتار ، فورام +۰/ ۴ و ۷۵ + ۵ و ۱ +۱/ اندیمشک اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از: آترازین به همراه آلاکلربه میزان ۲۵ ۲ و ۲ لیتر در هکتار ، نیکوسولفورون +ریم سولفورون ۱۷۵ و ۲۰۰ و ۱۵۰ گرم در هکتار . نتایج آزمایش / سولفورون به میزان ۲و ۵ نشان داد هر سه میزان به کار رفته از علف کش های جدید توانایی کنترل علف های هرز را در مزرعه ذرت دارا می باشند و ۳+۰/ عملکرد بسیار نزدیک به هم را نشان دادند. بیشترین وزن خشک علف های هرز مربوط به تیمار آترازین + آلاکلر به میزان ۷۵ ۱۳ تن در هکتار بیشترین میزان / لیتر در هکتار بود. تیمار اولتیما ۱۷۵ گرم در هکتار با میانگین ۱۳۳۰ گرم در متر مربع معادل ۳۰ ۶ تن در هکتار و تیمار / ۶۱۴ گرم در متر مربع معادل ۱۴ / ۳ لیتر در هکتار با میانگین ۱ + ۰/ عملکرد دانه و تیمار آترازین + آلاکلر ۷۵ ۶۵۵ ) گرم در متر مربع کمترین عملکرد دانه را بدست آورد. / ۵ با میانگین ( ۱ +۱/ آترازین+آلاکلر ۲۵