سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساسان ندایی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز؛ گروه شناسایی
صدیقه محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز؛ گروه گیاه ز پشکی-بیماری شنا

چکیده:

حمله قارچ ها و آفات به با غها و زمین های زراعی هر سال خسارت زیادی را متو جه کشور می نماید. پژوهش انجام شده تلاشی است برای درک تاثیر گیاه شیرین بیان بر روی رشد قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری سوختگی غلاف برنج انجام شده است. نتایج ه بدست آمده نشان می دهد که عصاره گیاه شیرین بیان در تمام غلظت ها بر روی رشد این قارچ خاصیت هم ا زا فیی یا سینرژیستی داشته و با عث افزایش سرعت رشد آن شده است. درحالی که رشد قارچ در تیمار شاهد که فقط در آن دیسک آغشته به آب مقطر بود در مقایسه با سایر تیمارها ، رشد معنی دار کمتری داشت و در گروه آماری جداگانه ای قرار گرفت. با توجه به این که برنج به عنوان یک منبع تغذیه مهم برای مردم کشورما و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا و خاور میانه در نظر گرفته می شود وجود گیاه شیرین بیان باعث تحریک و افزایش رشد این قارچ شده و باعث خسارت شدید این قارچ به محصول برنج خواهد شد. در صورتی که از تفاله یا بقایایی گیاه شیرین بیان به عنوان کود سبز برای تقویت زمین استفاده شود این بقایا باعث تحریک رشد و تکثر قارچ ریزوکتو نیا سلانی در خاک م یشود بنابر این لازم به نظر می رسد که این علف هرز اطراف چنین زمین هایی تا حد امکان کنترل گردد.