سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرتضی نادری – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری ازگیاهان داروئی و معطر
مریم سعادت – مدرسان شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
فریسا ایران نژاد –
آسیه فیروزی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر عرق یونجه برجوانه زنی بذورشوید و گشنیز ازمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تیمار و ۴تکرار انجام گرفت که ازمحلولهای تیمار ۰و۲۰و۶۰و۱۰۰د رصد عرق یونجه استفاده گردید براساس نتایج بدست امده درگشنیز درصد غلظت عرق یونجه با درصد جوانه زنی نسبت عکس دارد و دراین رابطه اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشت و کاربرداین محلول ها باعث کاهش درصد جوانه زنی بذور گردید درشاهی نیز غلظت عرق یونجه با درصد جوانه زنی نسبت عکس داشته ولی کاربرد این محلولها باعث افزایش درصد جوانه زنی بذور گردید.