سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد حلیمی خسروشاهی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی و مهندسی مک
فرید وکیلی تهامی – دانشیاردانشگاه تبریز
ابراهیم صفری – استادیار دانشگاه تبریز
محمد زهساز – دانشیاردانشگاه تبریز

چکیده:

روش شکست کنترل شده ۱، یکی از روشهای برش لیزری شیشه می باشد. در این روش، تنش های حرارتی که از گرادیان های حرارتی ناشی می شوند، باعث ایجاد و رشد ترک در جهت دلخواه می شوند. در پژوهش ح اضر، تاثیر عرض نمونه بر حوزه های تنش حرارتی ایجاد شده در صفحات شیشه ای، با استفاده از روش عددی المان محدود ۲ مورد مطالعه قرار گرفته است . یک مدل المان محدود برای صفحه شیشهای از جنس شیشه سودا – آهکی ۳ ایجاد شده و حوزه های درجه حرارت و تنش بوجود آمده در مدل در اثر پرتو افکنی لیزری در طول موج معینی بدست آمده است . نتایج نشان می دهند که با کاهش عرض نمونه تنش های حرارتی ایجاد شده در راستای طولی صفحه ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابند . همچنین حوزه های تنش تعادل خود را از دست می دهند و تنش های بزرگی در لبه نمونههای باریک بوجود میآید که میتوانند منجر به انحراف برش شوند