سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا سراج امانی – کارشناس ارشد مهندسی علوم خاک
قادر گلستانی – کارشناس ارشد جغرافیا
شبنم صادق زاده مقدم – کارشناس حقوق

چکیده:

خندق یکی ازچهره های فرسایشی شدید درمناطق مختلف ایران میب اشد یکی ازمهمترین انواع فرسایش ابی فرسایش خندقی است که موجب بروز مشکلات و خسارات وبهم خوردن تعادل درپهنه های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی میشود پوشش گیاهی بعنوان یکی ازعوامل مهم دروقوع فرسایش خندقی محسوب میشود درمطالعه حاضر تصویررنگی کاذب پوشش گیاهی منطقه با استفاده ازترکیب باندهایتصویر ماهواره ایی irs کشور هندوستان متعلق به ۲۰۱۱ درمحیط نرم افزار ILWIS3.4با انتخاب باندهای مشخص و ترکیب آنها بدست آمده سپس نقشه شاخص پوشش گیاهی نرمال شده از رابطه مشخص با استفاده ازتصاویر سنجنده لندست متعلق به سال ۲۰۱۱ تهیه گردید درنهایت تجزیه و تحلیل فراوانی و انتزاعی نقشه شاخص تفاوت پوشش گیاهی نرمال شده درمحیط نرم افزار فوق با نقشه فرسایش خندقی قطع داده شده و بهترین رابطه برازش شده بدست آمده با ۰/۸۷ ضریب همبستگی نشان داد که درپیدایش فرسایش خندقی حوزه عامل پوشش گیاهی نیز تاثیر گذار بوده است