سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی غیبی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن شنبه –

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر ظرافت الیاف ویسکوز برخصوصیات فیزیکی و یکنواختی نخهای چرخانه ای با نمره ۳۰ انگلیسی مورد بررسی قرارگرفت براین اساس الیاف ۱/۲ و ۱/۵ دنیر ویسکوز که استفاده از آنها متداول است در۵ درصد مختلف وزنی با یکدیگر مخلوط شده اند جهت تولید نمونه ها از دو نوع چرخانه G931 , ٍ G933 استفاده شد درواقع قطر چرخانه ۳۱و۳۳ میلیمتر و نوع شیار آن از نوع G بود براین اساس درمجموع ۱۰ نمونه مختلف تولید شد خصوصیات یکنواختی و کششی نومنه ها مورد آزمایش قرارگرفت و با استفاده از انالیز واریانس آماری تاثیر پارامترهای مختلف شامل درصد اختلاط الیاف و قپر چرخانه و همچنین اثرمتقابل آنها موردبررسی قرارگرفت همچنین از آزمون tukey نیز جهت نحوه اثرگذاریپارامترها بررسی شد نتایج حاصل نشان داد که با افزایش درصد الیاف ۱/۵ دنیر میزان نپ کاهش استحکام و ازدیاد طول تاحدپارگی کاهش پرزینگی ضریب تغییرات جرمی و نقاط ضخیم و نازک نیز افزایش یافت.