سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مبین کاویان پور – مجتمع دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وحید اسلامی نژاد –
کرامت ملک زاده –

چکیده:

در این مقاله اثر طول و موقعیت ترک به عنوان یک خرابی بر پدیده فلاتر مورد بررسی قرار گرفته است. فلاتر پدیده ای مخرب است که در دسته بندی ها، از آن به عنوان پدیده خود مرتعش نام برده می شود و برای اجسام پرنده رخ م یدهد. بر اثراندرکنش سازه پرنده با هوایی که در آن در حال پرواز است، در یک سرعت خاص ارتعاشات خود تحریکی رخ می دهد که فلاتر یا بال زدن نام دارد. این پدیده در صورت نبود میرایی کافی در سیستم منجر به تشدید و ارتعاشات با دامنه بالا خواهد شد کهمنجر به شکست سازه نیز خواهد شد. در این میان وجود ترک در سازه می تواند به شکست آن کمک بیشتری بکند. از سوییبا توجه به اثر کوپل سختی سازه و سرعت و فرکانس فلاتر، با تغییر طول و محل ترک این دو پارامتر نیز تغییر خواهند کرد. با توجه به اینکه وجود ترک در سازه معادلات را از حالت عادی خارج کرده و بر پیچیدگی پدیده فلاتر که خود از پدیده هایپیچیده می باشد، می افزاید، مطالعه اثر طول و موقعیت ترک، پژوهشی جدید است که انجام شده است. در پژوهش حاضر سعی شده تا با روش پنل، آیرودینامیک پدیده فلاتر در جریان زیر صوت مدلسازی شود و سازه نیز با استفاده از روش اجزاء محدود مدلسازی شده و با آیرودینامیک کوپل گردیده است. با بهره بردن از روشp-kمعادلات حل شده و نتایج استخراج گردیده است. برای اعتبارسنجی روش حل، نتایج حالت بدون ترک با نتایج آزمایش تونل باد اعتبارسنجی شده است