سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راحله قندهاری – کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
سیدمجتبی رضوی نبوی – شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

برای کنترل پدیده ابشستگی درپایین دست سازه های هیدرولیکی تاکنون راه کارهای مختلف حفاظتی پیشنهاد شده است راهکاری که دراین پژوهش بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است استفاده ازتیغه افقی درپایین دست سازه کنترل شیب به منظور دورکردن حداکثر عمق چاله فرسایشی ازدیواره سازه می باشد ازمایشها درکانالی به طول ۴/۶ متر و ارتفاع ۶۲/۱ سانتیمتر و برای چهارنوع تیغه افقی بطولهای ۵و۱۰و۱۵و۲۰سانیتمتری و درسه دبی ۱۵و۲۰و۲۵ لیتر برثانیه صورت گرفته است نتایج بدست آمده نشان دادکه استفاده ازتیغه افقی به عنوان عامل محافظت کننده بسترباعث کاهش ابعاد حفره ابشستگی می شود و دردبی های پایین تاثیر طول تیغه برکاهش حداکثر عمق ابشستگی ds بسیار محسوس است.