سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساره سادات میرپنجی – کارشناس ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران
محسن ناصری – دانشجوی دکتری عمران آب
حبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از آنجا که حفاظت کناره های رودخانه در مقابل فرسایش از مباحث اساسی در مهندسی رودخانه است لذا استفاده از آبشکن ها به عنوان تعدیل کننده شرایط هیدرولیکی قدرت فرسایشی آب و توان حمل مواد رسوبی را کاهش داده و زمینه مساعدی برای رسوبگذاری درنهایت تثبیت کناره ها فراهم می آورد البته این همه درگرو طراحی صحیح این عارضه انسان ساخت است درمقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل طول ابشکن بر فرایند آبشستگی کناره رودخانه در سه دبی مختلف با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی دو بعدی هیدرولیک جریان و رسوب پرداخته شده است این ارزیابی با استفاده از مدل عددی دو بعدی CCHE2D در حالتهای بدون آبشکن و با آبشکن قائم با طولهای ۲۵ و ۳۰ و ۳۵ سانتی متر با دبی های ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ لیتر بر ثانیه انجام پذیرفته است نتایج گویای مطابقت مناسب مدل عددی و آزمایشگاهی است به نحوی که درهر دو مدل با افزایش طول ابشکن فرسایش کناره رودخانه کاهش یافته و کمترین سطح فرسایش یافته دربیشترین طول آبشکن و کمترین دبی مورد بررسی حادث شده است.درمجموع تطابق مناسب نتایج شبیه سازی شده و مشاهده شده امکان بکارگیری این مدل به منظور ارزیابی عملکرد آبشکن ها درشرایط مختلف را به خوبی بیان میدارد.