سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل حسنی – دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، گروه راه وترابری؛
علی اصغر عباسی – دانشجو، کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، گرو

چکیده:

کشور ما از نظر توسعه شبکه راهها هنوز نیازمند سرمایهگذاریهای بسیار زیاد میباشد، و هر سال اعتبارات فراوان صرف توسعه حمل و نقل جادهای میگردد. علاوه بر این موضوع هر ساله در کشور هزینههای زیادی صرف نگهداری و مرمت از جادههای کشور میشود. در روشهای مختلف طراحی روسازی راهها پارامترهای مختلفی از جمله مقاومت خاک بستر، ترافیک عبوری، شرایط آب و هوائی و ملزومات اجرائی مورد توجه قرار میگیرد. در این میان به نظر میرسد که علاوه بر نگرش همه جانبه به پارامترهای مورد نیاز طراحی روسازیها باید نوع خرابیها و تغییر شکلهای حاصل از وضعیت خاص بارگذاری در محلهای خاص، مورد ارزیابی قرار گرفته، و تغییراتی در شیوه طراحی روسازیها ایجاد گردد. در این تحقیق به بررسی اثر طرح هندسی جاده بر روی خرابیهای روسازی انعطافپذیر به عنوان عامل تشدید کننده بارگذاری ترافیکیروسازی پرداخته شده و با بررسی میدانی بر روی خرابیهای موجود در قسمتهای مختلفی از جاده هراز به تعیین پارامترهای اثرگذار طرح هندسی به مانند شیبها، قوسها و غیره در بروز و توسعه خرابیهای زودرس روسازیهای آسفالتی پرداخته میشود. در این تحقیق با توجه به معیارهای موجود برای ارزیابی کیفیت خدمتدهی روسازیهای انعطافپذیر نوع و شدت خرابیهای قسمتهای مختلف جاده تعیین شده و با محاسبه PCI بخشهای مختلف به تعیین تاثیر اجزای مختلف طرح هندسی جاده بر روی خرابیهای حاصله پرداخته میشود..