سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده کهربا سیدبرنجی – دانشجوی دکتری شهرسازی
آتوسا درودگرجورشری – دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

محیط انسان در سطوح مختلفی رفتار او را تحت تاثیر قرار میدهد. روانشناسی محیطی به رفتارهای مرتبط بین انسان و محیط پیرامونش پرداخته و مفاهیم مربوط به محیط و اولویتهای زیبایی شناختی را مورد مطالعه قرار میدهد و در قالب نقشه های رفتاری بیان می کند. روانشناسی محیطی سعی در فراهم ساختن معیارهایی برای مدیریت بهتر محیط به منظور رشد شخصیت افراد و آسایش فکری آنها دارد و ارزشها ، معانی و اولویت های محیطی را دنبال میکند. پژوهش حاضر در گام نخست ماهیت دانش روانشناسی محیطی و حوزه های کارکردی آنرا مورد بررسی قرار می دهد و سپس به شناخت فضاهای شهری و محیط های معماری می پردازد. دربین مسائل مختلف، امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی شهری خواهد داشت .امنیت از نیازهای اساسی انسان است که نحوه ی پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در ازای نیازهای دیگر او دارد. بر اساس تحقیق نقش و جایگاه طراحی در امنیت محیطی و روانی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی برای انجام تحقیق استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که بین اطلاعات دریافتی از محیط اطراف و سلامتی انسان رابطه وجود دارد چون که افراد از طرق مختلف فضاهای شهری را درک و حس می کنند وحس امنیت روانی با توجه به طراحی مجموعه های مسکونی، و ایجاد کاربری طراحی شهری بخش بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر به شمار می رود. مطالعه نشان می دهد تاثیر فضاهای شهری امن بر انسان می تواند نقش تعیین کننده ای بر سلامت روانی آنها داشته باشد. پژوهش حاضر در گام نهایی به ارزیابی میزان اثر بخشی راهبردهای ارائه شده برای ایجاد انگیزش و ترویج رفتارهای پایدار کاربران با در نظر گرفتن نیازهای انسانی هرم مازلو می پردازد.