سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

لیلا کلانی – کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه، عضو هیات علمی گروه اتاق عمل، ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی دزفول
حمیدرضا آقابابائیان – کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ، عضو هیات علمی گروه پرستاری، ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی دزفول
علی صادقی مقدم – کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ، عضو هیات علمی گروه پرستاری، ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی دزفول
سمیه بساک – کارشناسی ارشد روانپرستاری ، عضو هیات علمی گروه پرستاری، ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

چکیده:

مقدمه: افسردگی شایع ترین مشکل روانی بیماران همودیالیزی می باشد که می تواند بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر منفی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر طب فشاری بر شدت افسردگی بیماران همودیالیز انجام شد. روش کار: این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی می باشد. ۹۶ بیمار همودیالیزی بخشهای همودیالیز بیمارستانهای نور، شریعتی و الزهرا شهر اصفهان به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه ( ۳۲ نفره) آزمون، پلاسبو و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه افسردگی بک بود. مداخله طب فشاری در گروه آزمون و پلاسبو، طی ۴ هفته متوالی، ۳ بار در هفته و هر جلسه به مدت ۲۰ دقیقه طی ۲ ساعت اول همودیالیز در ۶ نقطه طب فشاری انجام گرفت با این تفاوت که در گروه پلاسبو مداخله با فاصله یک سانتیمتر دورتر از نقاط حقیقی انجام شد. در گروه کنترل فقط مراقبت معمول بخش انجام گرفت. جهت آنالیز داده ها از آزمونهای آمار توصیفی، استنباطی LSD و ANCOVA ونرم افزار SPSSنسخه ۱۱/۵ استفاده گردید نتایج: آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد که بعد از مداخله اختلاف معنی داری در میانگین نمره شدت افسردگی گروه آزمون وجود داشت P=0/001 اما در میانگین نمره شدت افسردگی گروه پلاسبو و کنترل، اختلاف معناداری وجود نداشت P=0/22 بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که طب فشاری موجب کاهش شدت افسردگی بیماران همودیالیز شده و استفاده از این روش غیر دارویی به پرستاران بخش های همودیالیز پیشنهاد می گردد