سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا فرخ زاد – عضو هیئت علمی دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین
مهدی مهدیخانی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
جمشید بغدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
امیر باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

امروزه ازبتن خودمتراکم به دلیل دارا بودن خواص تازه و سخت شده مناسب به صورت انبوه درپروژه های عمرانی استفاده میشود این خصوصیات به پارامترهای متعددی ازقبیل ترکیب و میزان خمیر سیمانی میزان حجم سنگدانه دانه بندی سنگدانه و عوامل دیگر وابسته میباشد دراین بین سنگدانه ها میتوانند درتامین خواص موردن یاز بتن خودمترکم تاثیر قابل توجهی داشته باشند ازانجا که افزایش مقدارمصالح سنگی دربتن سبب کاهش میزان خمیر سیمان مصرفی جهت پرکردن فضای خالی سنگدانه ها میشود لذا دراین مقاله هدف دستیابی به دانه بندی مناسب باکمترین فضای خالی بااستفاده ازروابط کاربردی ضریب یکنواختی و ضریب انحنا درمکانیک خاک می باشد نتایج نشان میدهد که رابطه مستقیم و معکوسی بین به ترتیب ضریب انحنا و ضریب یکنواختی بامیزان فضای خالی درمصالح سنگی وجود دارد همچنین بااستناد به نتایج بدست آمده ازروش مذکور میتوان محدوده دانه بندی مناسب جهت ساخت بتن خودمتراکم ایجادنمود