سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد امیدسالاری – کارشناسی ارشد باغبانی
حمید صادقی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم
علیرضا نیازمند –

چکیده:

فیتوفتورا قارچی بیمارگر ازآامیست ها می باشد که باعث آلودگی و خسارتدرگیاهان مختلف ازجمله پوسیدگی طوقه درخت پسته می شود قارچ جمع آوری شده از درختان مشکوک به بیماری واقع درمنطقه شهرستان ابرکوه با کمک تیمار های برگ نارنج و بذرشاهدانه جوشانده شده جداسازی و به روش رئوس هیف خالص سازی صورتگرفت به قارچ ها درمحیط کشت آزمایشگاهی غلظت های ۱۰و۲۰و۳۰و۴۰و۵۰ درصد در۵تکرار از۴ عصاره ابی گیاهان دارویی اضافه شد درضمن به منظور این که پتانسیل اسمزی درمقایسه نتیجه ها با یکدیگر تاثیر نداشته باشد برای تیمار شاهد با اضافه نمودن peg غلظت ها یمشابه ای نسبت به سایر سطح های غلظت تیمارها ساخته شد آزمایش درقالب طرح کاملا تصادفی با درنظر گرفتن فاکتور قطر رشد هاله قارچ درپتریدیش حاویمحیط کشت اگار ازنوع CMA به مدت دوهفته انجام پذیرفت آنالیز اماری با نرم افزار sPSS ازطریق واریانس نشان داد که تمام عصاره ها اختلاف معنی داری نسبت به تیمار شاهد درعملکرد ضدقارچی دارند.