سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا میرلوحی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران گرایش سازه
مصطفی امینی مزرعه نو – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگا جامع امام حسین (ع)

چکیده:

در تحقیق حاضر به مطالعه اثر نوع ضابطه نرمشوندگی بتن بر رفتار سد بتنی وزنی حین بارگذاری سیلاب پرداخته شده است. برای این منظور روش اجزا ءمحدود و همچنین نرم افزار کدباز فیپ جهت انجام آنالیزها استفاده شده است. برای بررسی رفتار بتن بدنه سد پس از شروع ترک خوردگی، از ضابطه های نرمشوندگی خطی، نمایی و دوخطی استفاده و نتایج حاصل مقایسه شده است. پژوهش انجام شده بیانگر تفاوت نتایج مربوط به پاسخ سازه حین بارگذاری سیلاب در مورد استفاده از ضابطه نرمشوندگی نمایی نسبت به دو ضابطه خطی و دوخطی می باشد. همچنین مشخص شد که هنگام استفاده از ضابطه نرمشوندگی نمایی، حساسیت نتایج به الگوی مش سازه، بیشتر از زمانی است که ضابطه نرم شوندگی خطی یا دوخطی مورداستفاده قرار می گیرد