سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جواد خزائی پول – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران
احسان ابراهیمی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

چکیده:

هدف از این پژوهش کشف روابط بین متغیرهای صلاحیت فناوری اطلاعات، فرایندهای مدیریت دانش و عملکرد با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری ) SEM ( است. این پژوهش با توجه به هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران ، کارمندان و کارشناسان و اپراتورها و تعمیرکاران شرکت سیمان فارس بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Smartpls انجام شد. داده های پژوهش از طریق روش حداقل مربعات جزئی که یکی از روش های مدل سازی معادلات ساختاری می باشد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از این است که صلاحیت فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش و عملکرد تاثیر گذار است؛ همچنین مدیریت دانش نیز به نوبه خود بر عملکرد شرکت تاثیر گذار است