سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
صانع ساسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زمین شناسی نفت
رضا محمودآبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

به منظور مطالعه آلودگی خاک منطقه دوهزار شهرستان تنکابن تعداد ۴ نمونه خاک از بخش بالایی خاکاز ۴ ایستگاه انتخاب و نمونه برداری شد. نمونه ها پس از مراحل آماده سازی جهت آنالیز به آزمایشگاه ACME فرستاده و نتایج حاصل شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نقشه های هم غلظت تهیه شده با استفاده از نرم افزار و تکنیک های GIS نشان می دهدکه عناصر Hg,U,Co,As به فاکتور آنومالی محاسبه شده در منطقه نزدیکتر می باشند. فاکتور غنی شدگی حدود ۴۰۰ برای عنصر Hg آلودگی بی نهایت را نشان می دهد. این آلودگی منشا انسانزاد این عنصر را در منطقه تایید کرده که ناشی از ورود شیرابه حاصل از دفنگاه زباله و همراهی مثبت دانه بندی رسوبات، شیب و توپوگرافی منطقه می باشد. شاخص زمین انباشت عنصر Hg آلودگی خیلی شدید خاک منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد که خاک هر چهار ایستگاه مورد آزمایش در کلاس ۶ طبقه بندی می شود. در مجموع می توان گفت که غیر از عناصر Hg، As، U و Co سایر عناصر نبود آلودگی تا آلودگی خیلی اندک را نشان می دهند که می تواند ناشی از منشا زمین زاد آنها باشد.