سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر حسین محوی – دکتری مهندسی بهداشت محیط، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکد
علی اکبر رودباری – دانشجوی PhD مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهد

چکیده:

آلودگی منابع آب زیرزمینی به شیرابه، یکی از مهمترین نگرانیهای زیست محیطی مرتبط با دفع ناصحیح مواد زائد جامد می باشد. به همین ممنظور این مطالعه با هدف تعیین پارامترهای کیفی ( BOD ، COD ،ازت آمونیاکی، ازت کل آلی، نیترات و نیتریت TSS ،TOC ، TDS کادمیوم، سرب و جیوه ) آب چاههای واقع در منطقه بالادست و پائین دست ارتفاعی مرکز دفن زباله شهر شاهرود در فصول زمستان و بهار و تعیین تاثیر شیرابه محل دفن زباله شهر شاهرود بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت شاهرود انجام شد.