سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرام شاهرخی – گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

برای بررسی تاثیر عوامل کنترل بیولوژیک شامل شکارگرهای اختصاصی شته ها (کفشدوزک ها ، مگس های سیرفیده و بالتوری ها)، عنکبوت ها (از شکارگرهای عمومی) و پارازیتوئیدها در تغییرات جمعیت شته‌های مزارع گندم در منطقه ورامین، آماربرداری های هفتگی طی دو سال زراعی ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در مزارع گندم ورامین انجام شد. برای این منظور جمعیت شته ها و دشمنان طبیعی با شمارش آن ها روی بوته های گندم و استفاده از تور حشره گیری تعیین شد. برای ارزیابی نقش دشمنان طبیعی در تغییرات جمعیت شته ها از روش همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که در مزارع گندم ورامین شکارگرها از عوامل مهم کنترل کننده جمعیت شته‌ معمولی گندم بوده و پارازیتوئیدها با میانگین درصد پارازیتیسم ۷۷/۶- ۵۷/۱ درصد نقش کمتری ایفا کردند. جمعیت شته‌ معمولی گندم با افزایش جمعیت شکارگرها و از جمله کفشدوزک‌ها، به سرعت کاهش یافت و همبستگی منفی معنی دار فراوانی شته‌ها و شکارگرها مشهود بود. تخصص میزبانی و واکنش عددی سریع مگس‌های Syrphidae نسبت به تغییرات جمعیت شته‌ها باعث شد همبستگی جمعیت این گروه از دشمنان طبیعی با شته‌ معمولی گندم در تمام طول فصل از نوع مثبت ‌باشد. بطوری که جمعیت آن ها با افزایش جمعیت شته‌ افزایش و با کاهش آن کاهش یافت. در این تحقیق، با افزایش جمعیت شکارگرهای اختصاصی شته‌ها، جمعیت شته‌های غلات به سرعت کاهش یافت و این نشان می دهد که شکارگرها می توانند نقش مهمی در کاهش جمعیت شته های مزارع گندم ایفا کنند.