سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر حسینی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران و کارشناس ارشد مهندسی
هادی معاضد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز , دانشکده علوم و مهندسی آب
عبدالعلی ناصری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز , دانشکده علوم و مهندسی آب
علیرضا حسینی – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

مدیریت مناسب آبیاری گیاهان زراعی ,نیاز به برسسی همه جانبه پارامترهای آب,خاک ,وروش آبیاری موردنظر دارد. امروزه مدلهای زیادی جهت بررسی تاثیرهر یک از پارامترهای یاد شده بر گیاه و میزان برداشت محصول دارد.ولیکن مدلهایی نیز موجود می باشند که کلیه عوامل موثر را دخیل کرده و برآیند موارد یاد شده را در برداشت محصول نهایی لحاظ می کند .به این ترتیب می توان تاثیر هر یک از عوامل را با ثابت نگهداشتن سایر پارامترها به طور جداگانه بررسی کرده ,و با پیش بینی محصول برداشت شده اقدامات مدیریتی لازم را انجام داد .یکی از این مدلهاSALTMEDمی باشد .در این مقاله سعی شده است تاثیر شوری آب آبیاری بر میزان برداشت محصول بررسی گردد.